[textbox rows=”3″]

<div class=”pr”> [giaban]Liên hệ[/giaban]</div></br>
[tomtat]Lồng khuyên tre già vai vuông[/tomtat]</br>
[kythuat]Làm bằng tre già[/kythuat]</br>
[mota]Lồng chim khuyên[/mota]</br>
[hinhanh] 
Lồng khuyên tre già vai vuông
Lồng khuyên tre già vai vuông
[/hinhanh]</br>

[/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP