Lồng chim biên hòa

Xem tất cả...
XEM TOÀN BỘ LỒNG CHIM BIÊN HÒA MỚI NHẤT >>
Kỹ thuật nuôi chim cảnh

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng chào mào kỹ siêu chống chụp

[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng chào mào kỹ siêu chống chụp

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chào mào kỹ siêu chống chụp tân biên được làm bằng tre già tuyển chọn.

- Toàn bộ Lồng chào mào kỹ siêu chống chụp tân biên được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện Lồng chào mào kỹ siêu chống chụp tân biên: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


Lồng chào mào kỹ siêu chống chụp

Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chào mào kỹ biên hoà, lồng kỹ biên hoà, long chong chup bien hoa, long chim chao mao ky tan bien, lồng kỹ tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng chim sâu và đất tân biên

[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng chim sâu và đất tân biên

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chim sâu và đất biên hoà được làm bằng tre già tuyển chọn.

- Toàn bộ lồng chim sâu và đất 

tân biên

 được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện Lồng chim sâu và đất biên hòa: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biênLồng chim sâu và đất
Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim sâu biên hoà, lồng chim đất biên hoà, long sau bien hoa, long chim sau tan bien, lồng chim đất tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng chào mào siêu trống chụp biên hòa

[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng chào mào siêu trống chụp biên hòa

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng siêu trống chụp biên hoà được làm bằng tre già tuyển chọn.

- Toàn bộ lồng chào mào trống chụp biên hoà được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chim vuông biên hòa: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biênLồng chào mào siêu trống chụp biên hòa
Lồng chào mào siêu trống chụp biên hòaLồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chào mào trống chụp biên hoà, lồng chào mào trống chụp biên hoà, long chao mao bien hoa, long chim chao mao trong chup tan bien, lồng chim chào mào trống chụp tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng chim vuông biên hòa gỗ mun chạm chim mai 

[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng chim vuông biên hòa gỗ mun chạm chim mai 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng vuông biên hoà được làm bằng gỗ mun đen chạm họa tiết chim mai.

- Toàn bộ lồng vuông biên hoà được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chim vuông biên hòa: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


long chim vuong bien hoa
lồng vuông biên hòa
long vuong hue


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim vuông biên hoà, lồng vuông biên hoà, long vuong bien hoa, long chim vuong tan bien, lồng chim vuông tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.

 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng chim mây biên hoà

[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng mây biên hoà 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chim mây biên hoà được làm bằng mây.

- Toàn bộ lồng mây biên hoà được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng mây biên hòa: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biênlong may bien hoa
long may tan bien
long chim may tan bien


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim mây biên hoà, lồng mây biên hoà, long may bien hoa, long chim may tan bien, lồng chim mây tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng vuông biên hoà

[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng vuông biên hoà 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng vuông biên hoà được làm bằng tre già.

- Toàn bộ lồng vuông biên được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng biên hòa vuông: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


lồng chim vuông biên hoà
long bien hoa vuong
lồng chim tân biên vuông
long vuong bien hoa
long vuong tan bienLồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim vuông biên hoà, lồng biên hoà vuông, long bien hoa vuong, long chim tan bien vuong, lồng chim tân biên vuông, long chim bien hoa, long chim tan bien.
 [/chitiet]

[textbox rows=”3″]

[giaban]0 VNĐ[/giaban]
[tomtat]lồng tân biên[/tomtat] [kythuat] long tan bien[/kythuat] [mota]
Lồng tân biên

- Đáy lồng làm bằng ván tre

- Toàn bộ lồng được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng tân biên gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Long chim tan bien

[/tomtat]
Lồng chào mào biên hòa vai đôi
bán lồng chim chào mào biên hòa
long chim chao mao bien hoa
long chim bien hoa
long chim tan bien


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: long bien hoa, lồng biên hòa, long tan bien, lồng tân biên
[/mota][/textbox]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]
Lồng biên hòa vai vuông
Lồng biên hòa 68 vai vuông
[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng biên hòa vai vuông 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chào mào biên hòa vai vuông được làm bằng tre già.

- Toàn bộ lồng biên hòa vai vuông được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chào mào 68 biên hòa vai vuông: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

long chao mao bien hoa vai vuong

lồng chào mào biên hòa vai vuông

long bien hoa vai vuong

lồng chim tân biên vai vuông

lồng chim biên hòa


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chào mào biên hòa vai vuông, long chao mao bien hoa vai vuong, long bien hoa vai vuong, lồng biên hòa vai vuông, long chao mao tan bien vai vuong, lồng chào mào tân biên vai vuông, long chim bien hoa, long chim tan bien.
[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]
Lồng chào mào biên hòa vai vuông 
[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng chào mào biên hòa vai vuông 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chào mào biên hòa vai vuông được làm bằng tre già.

- Toàn bộ lồng chào mào 68 biên hòa vai vuông được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chào mào 68 biên hòa vai vuông: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


long chao mao bien hoa vai vuong

lồng chào mào biên hòa vai vuông

long bien hoa vai vuong

lồng chim tân biên vai vuông

lồng chim biên hòa


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chào mào biên hòa vai vuông, long chao mao bien hoa vai vuong, long bien hoa vai vuong, lồng biên hòa vai vuông, long chao mao tan bien vai vuong, lồng chào mào tân biên vai vuông, long chim bien hoa, long chim tan bien.

 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng chào mào vuông 68 biên hòa

[/tomtat]
 [chitiet]

Lồng chào mào vuông 68 biên hòa

- Đáy lồng làm bằng ván

- Toàn bộ l
ồng chào mào vuông biên hòa 68 được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chào mào vuông biên hòa 68 gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biênlong chao mao vuong bien hoa
lồng chào mào vuông biên hòa 68
long chao moa vuong tan bien
long chao mao cham bien hoaban long chao mao vuong
gia long chao mao vuong bien hoa
lồng chào mào 68 vuông

lồng chào mào vuông đẹp

Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng vuông chạm biên hòa, long vuong cham bien hoa, long chim vuong  tan bien, lồng chim vuông tân biên, bán lồng chim vuông biên hòa, ban long vuong chim bien hoa, gia long chim vuong bien hoa, giá lồng chim vuông biên hòa, long chim vuong cham dep, lồng chim vuông chạm đẹp
 [/chitiet]

[textbox rows=”3″]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]

Lồng chim chào mào 68 nóc bằng kiểu

[/tomtat] [kythuat] Lồng chim biên hòa[/kythuat] [mota]

Lồng chim chào mào 68 nóc bằng kiểu

- Đáy lồng làm bằng ván

- Toàn bộ l
ồng chào mào 68 nóc bằng kiểu  được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chào mào 68 nóc bằng kiểu biên hòa gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biênlong chao mao 68 noc bang kieu
long chim bien hoa
long chim tan bien
long chao mao bien hoa 68 noc bang kieu
giá lồng chim biên hòa
ban long chim chao mao bien hoa

Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chạm biên hòa, long cham bien hoa, long chim tan bien, lồng chim tân biên, bán lồng chim biên hòa, ban long chim bien hoa, gia long chim bien hoa, giá lồng chim biên hòa, long chim cham dep, lồng chim chạm đẹp
[/mota][/textbox]

[giaban]500,000[/giaban]
 [tomtat]

Lồng tiểu mi biên hòa

[/tomtat]
 [chitiet]
Lồng tiểu mi biên hòa được làm bằng tre già
- Đáy lồng làm bằng ván tre

- Toàn bộ lồng mi được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng tiểu mi biên hòa gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

long tieu mi bien hoa
long chim mi
long chim hoa mi
long chim tan bien

Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim họa mi, long chim hoa mi, long chim mi bien hoa, lồng chim mi biên hòa, lồng chim tieu mi, lồng chim tiểu mi, lồng chim tiểu mi biên hòa, long chim tieu mi bien hoa, long chim mi tan bien, lồng chim mi tân biên.
 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng đất biên hòa tre già

[/tomtat]
 [chitiet]
 Lồng đất biên hòa tre già

- Đáy lồng làm bằng ván tre

- Toàn bộ lồng được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng đất biên hòa gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


long dat bien hoa
lồng đất biên hòa
long dat bien hoa tre gia
lồng đất tre già biên hòa
long dat tan bien
long dat tan bien tre gia
ồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng đất biên hòa, long dat bien hoa, long chim bien hoa, lồng chim biên hòa, lồng đất biên hòa tre già, long dat bien hoa tre gia.
 [/chitiet]

Giỏ hàng:
0 SP